Our statutes were signed by a notary in 1984 and are written entirely in dutch. For a list of all general meeting decisions, click here.

Heden, de negentiende juni negentienhonderd vier en tachtig, verschenen voor mij, Johannes Nikolaus Sluypers, notaris ter standplaats Beek (Limburg):

 1. mejuffrouw Wendelina Elisabeth Elzinga, wetenschappelijk medewerkster, wonende te Maastricht, Bredestraat 22, volgens haar verklaring geboren te Arnhem op een en twintig maart negentienhonderd zes en vijftig;
 2. mejuffrouw Julia Maria Christina Josepha Merkelbach, studente, wonende te Maastricht, Welsdael 138B, volgens haar verklaring geboren te Geldrop op negen en twintig augustus negentienhonderd zestig;
 3. mejuffrouw Josephine Geertruida Jeanne Maria de Zwaan, studente, wonende te Maastricht, Bisschopssingel 19, volgens haar verklaring geboren te Hilversum op dertien april negentienhonderd drie en zestig, en
 4. de heer Albertus Franciscus Schilte, student, wonende te Maastricht, Breulingstraat 13, volgens zijn verklaring geboren te Roermond op zes en twintig december negentienhonderd twee en zestig.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten de na te noemen vereniging, waardoor zij de navolgende statuten vaststellen:

 

Statuten

Naam en zetel

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: Maastrichtse Studenten Alpen Club.
 2. Zij heeft haar zetel te Maastricht.

 

Duur

Artikel 2.

De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Doel

Artikel 3.

 1. De vereniging stelt zich ten doel het te doen beoefenen en bevorderen van de bergsport in de ruimste zin des woords.
 2. Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 3. het organiseren van activiteiten de bergsport betreffende;
 4. het aanschaffen van klimmateriaal en het ter beschikking stellen daarvan aan de leden ten behoeve van door of vanwege de vereniging georganiseerde activiteiten;
 5. het vormen van een band tussen de leden;
 6. alle andere wettig geoorloofde middelen, welke haar verder ten dienste staan.

Leden, ereleden en ondersteunende leden

Artikel 4.

De vereniging kent:

 1. leden;
 2. ereleden;
 3. ondersteunde leden.

Artikel 5.

 1. Leden van de vereniging kunnen alleen zijn:
 2. zij die ingeschreven staan als lid van de universitaire gemeenschap;
 3. zij die een Hogere Beroeps Opleiding te Maastricht volgen en als zodanig zijn ingeschreven;
 4. zij die door de algemene vergadering worden toegelaten.
 5. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, dan wel op grond van hun bijzondere bijdrage tot bevordering van de bergsport in het algemeen, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd op voordracht van het bestuur dan wel vijf of meer leden.
 6. Ondersteunende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging hebben verbonden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage waarvan het minimum door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 7. Ereleden en ondersteunende leden hebben geen rechten en plichten, dan die welke hun bij krachten de statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

Toelating leden en ondersteunde leden

Artikel 6.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden en ondersteunende leden.
 2. Het lidmaatschap vangt aan bij inschrijving als zodanig door het bestuur.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 1. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

Rechten ereleden en ondersteunende leden

Artikel 7.

Behalve de overige rechten die aan ereleden en ondersteunende leden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door vereniging georganiseerde avonden, lezingen en vergaderingen bij te wonen; zij hebben echter geen stemrecht. Tevens hebben zij recht op toezending van het verenigingsblad.

 

Einde van de rechten en verplichtingen van ereleden en ondersteunende leden

Artikel 8.

 1. De rechten en verplichtingen van ereleden en ondersteunende leden kunnen ten alle tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Einde van het lidmaatschap

Artikel 9.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. bij overlijden van het lid;
 3. door schriftelijke opzegging van het lid;
 4. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 8. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 9. Een lid is bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten, mits de opzegging schriftelijk geschiedt binnen een maand nadat hem het besluit is bekend geworden of is medegedeeld.
 10. Ontzetting uit de lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 11. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond, dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 12. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd.

 

Bijdragen

Artikel 10.

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe worden ingedeeld in categorieën die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen.
 3. Behalve de in lid 1 bedoelde bijdragen bestaan de geldmiddelen van de vereniging onder meer uit: bijdragen van ondersteunende leden, subsidies, verkrijgingen krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen en andere toevallige baten.

 

Bestuur

Artikel 11.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit leden.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als een bij huishoudelijk reglement nader te bepalen aantal leden.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht van de leden als bedoeld in de vorige alinea moet zeven dagen vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 1. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
 2. Is geen overdracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in keus.
 3. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

Einde bestuurslidmaatschap, -periodiek lidmaatschap, -schorsing

Artikel 12.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst bij besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk een jaar na zijn benoeming af. De aftredende is terstond herkiesbaar met dien verstande, dat zulks slechts mogelijk is gedurende maximaal drie achtereenvolgende bestuurstermijnen.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt wat de zittingsduur betreft, de plaats van zijn voorganger in.

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 2. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 3. door bedanken.

 

Bestuursfuncties, -besluitvorming van het bestuur

Artikel 13.

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt door de algemene vergadering rechtstreeks in functie gekozen. Het bestuur kan voor elk hunner een vervanger uit zijn midden aanwijzen.

Een bestuurslid kan méér dan één functie bekleden.

 1. Bestuursvergaderingen vinden plaats:
 2. op het verlangen van het dagelijkse bestuur;
 3. op verzoek van minstens twee bestuursleden.

Bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

Bestuurstaak, -vertegenwoordiging

Artikel 14.

A1.   Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

 1. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van een schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

 1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering tot het besluiten tot:
 2. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag of waarde te boven gaande;
 3. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van ontroerende goederen;
 4. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
 5. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is inbegrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 6. het aangaan van dadingen;
 7. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
 8. het besluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
 9. het aangaan en wijzigen van sponsorcontracten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
 2. de voorzitter samen met de secretaris;
 3. de voorzitter samen met de penningmeester;
 4. twee andere gezamenlijk handelende bestuursleden.
 5. Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het dagelijkse bestuur behartigt die zaken, die geen uitstel gedogen, alsmede die, welke het opgedragen krijgt. Het deelt zijn besluiten mede op de eerstvolgende bestuursvergadering ter bekrachtiging.

 

Jaarverslag, -rekening en verantwoording

Artikel 15.

 1. Het verenigingsjaar vangt aan op een september van elk jaar en eindigt op een en dertig augustus daarna.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijnen door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uit maken van het bestuur.

De commissie onderzoekt de rekening en de verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 1. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 2. De last van de commissie kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
 3. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

 

Algemene vergaderingen

Artikel 16.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden, na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden.

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. het jaarverslag en de rekening en de verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 2. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 3. voorziening in eventuele vacatures;
 4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
 5. vaststelling van de in de artikelen 5 lid 3, 10 lid 1 en 14 lid 5 bedoelde bedragen.
 6. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 7. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse, waarin de vereniging gevestigde is, veel gelezen dagblad.

 

Toegang en stemrecht

Artikel 17.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden en ondersteunende leden van de vergadering.
 2. Geen toegang hebben geschorste leden, – ereleden, – ondersteunende leden en geschorste bestuursleden.
 3. Over toelating van de anders in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 4. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
 5. Een lid kan zijn stem door één schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen.

 

Voorzitterschap, -notulen

Artikel 18.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der ander bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander, door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.

De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 19.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.

Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.

Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij de gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de personen, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Ingeval bij stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van beiden is gekozen. Betreft het echter een eerste stemming tussen twee personen als bedoeld in de eerste alinea van dit lid, dan heeft eerst een tweede stemming plaats tussen beide personen. Staken bij deze tweede stemming de stemmen wederom, dan beslist het lot wie van beiden is gekozen.

 1. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezingen van personen, dan is het verworpen.
 2. Stemming over personen geschied schriftelijk.

Voor het overige geschieden stemmingen mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk stemming verlangt.

 1. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook als zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

 

Bijeenroepen algemene vergadering

Artikel 20.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De leden worden minstens veertien dagen vóór de vergadering door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling of door een advertentie in één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veelgelezen dagblad, tot de vergadering opgeroepen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

 

Statutenwijziging

Artikel 21.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hier voor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte van is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
 5. De bestuurders zijn verplicht om wijzigingen van statuten overeenkomstig de bepalingen de Wet openbaar te maken.

Ontbinding

Artikel 22.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor/door de algemene vergadering te bepalen/zodanige doeleinden, als het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.

 

Huishoudelijk regelement

Artikel 23.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

Slotbepaling

Artikel 24.

In alle gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

 

Waarvan akte in minuut,

Verleden te Beek (Limburg), op datum in het hoofd gemeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

W.E. Elzinga, J.M.Ch.J. Merkelbach, J.G.J.M. de Zwaan, A.F. Schilte, J. Sluypers.